निःशुल्क लोक सेवा/नेपाल प्रहरी तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: