FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुलुकी-देवानी-संहिता २०७४ ८०/८१ 09/18/2023 - 15:09 PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
दिगो विकास लक्ष्य स्वैच्छिक पुनरावलोकन प्रतिवेदन, २०७९ ७९/८० 07/20/2023 - 15:10 PDF icon परवानीपुर गाउँपालिका.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीति प्रतिवेदन ७९/८० 06/26/2023 - 17:23 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीति प्रतिवेदन.pdf
गाउँ सभा २०७८/०७९ ७८/७९ 06/16/2023 - 21:47 PDF icon गाउँ सभा २०७८-०७९.pdf
गाउँ सभा आ.व. २०७७-०७८ ७७/७८ 06/16/2023 - 14:38 PDF icon गाउँ सभा २०७७-०७८.pdf
गाउँ सभा २०७९/०८० ७९/८० 06/16/2023 - 12:21 PDF icon २०७९-०८० प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना-परवानीपुर गाउँपालिका ७९/८० 06/11/2023 - 12:40 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना-परवानीपुर गाउँपालिका.pdf