परवानीपुर गाउँपालिकाको १० औ गाउँसभा तथा आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिकरणका तस्बिरहरु