परवानीपुर गाउँपालिकाको ११ औ विशेष गाउँसभाका केही तस्बिरहरु।