व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा वितरण तथा गुनासो दर्ता गर्न वडा स्तरीय दर्ता शिविर संचालनको लागि सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: