५०% अनुदानमा भकारो सुधार कार्यक्रमको लागि सम्झौता गर्न म्याद थपिएको सुचना