सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

परवानीपुर गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को सातौ गाउँसभाबाट पारित भएका संशोषिध योजना तथा निर्णयहरु।

दस्तावेज: 

दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण

गरिब परिवार पहिचानका लागि तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने सम्बन्धमा ।

Pages