ग्यालरी

कुल अनुमानित बजेट रु.२८ करोड ५६ लाख ५५ हजार  ५ सय बीस मात्र विनियोजन गरेको छु ।
विशेष अनुदान प्रस्ताव गरिएको रकम २७७,०००,०००।००
कुल अनुमानित बजेट रु.३१ करोड ३३ लाख ५५ हजार  ५ सय बीस मात्र विनियोजन गरेको छु ।
 

मिति: 06/25/2019 - 17:03
, , , , ,

Pages